Politiek

Wethouder Rob Jorg was te gast bij 90 in de Regio en sprak daar onder meer over de plannen voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom van de dorpen. Linksom of rechtsom, er zijn veel nieuwe huizen nodig.

Jorg: ‘Er wonen minder mensen in één huis, alleen daarom al moeten er meer woningen in de gemeente komen. Gebeurt dat niet, dan daalt het inwoneraantal. En dat heeft weer kwalijke gevolgen voor het onderwijs, de winkeliers, de sportclubs en ga zo maar door.’

‘Daarbij komt nog dat we ouder worden, de gemiddelde bevolking vergrijst’, legt Jorg uit. ‘Doordat er minder jonge mensen komen, koimt de mantelzorg in gevaar.’ Utrechtse Heuvelrug is volgens de VVD-politicus één van de meest ‘grijze’ gemeenten van de regio.…

Aldi wil verhuizen van de Traaij naar de Appelgaard, een wens die al jaren speelt. Deze week boog de gemeenteraad zich over de kwestie. Niet minder dan zes van de zeven partijen zijn tegen de verhuizing.

De Duitse superdiscounter heeft te weinig ruimte in en rondom de huidige locatie en is al langer op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. De Appelgaard is favoriet bij de grootgrutter. Maar de politiek denkt daar anders over. Alleen de SGP bleek tijdens het raadsoverleg wel te voelen voor de beoogde locatie.

De raad vreest verkeersoverlast of zelfs -problemen. Ook omwonenden zien de komst van Aldi helemaal niet zitten. De supermarktketen heeft inmiddels juristen ingeschakeld.…

Vrijdag overleed BVHLokaal-politicus Sybe Streekstra. Recent besloot hij te stoppen als fractieleider vanwege zijn tanende gezondheid.

Streekstra begon als raadslid voor de VVD. Totdat er binnen de fractie frictie ontstond op het punt van gemeentelijke herindeling. De van beroep historicus zei daarover tegen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ‘Ik zat voor de VVD in de raad toen de herindeling losbarstte. De VVD-fractie speelde daarin – naar mijn mening – een dubieuze rol. Toen ik dat ontdekte heb ik dit openbaar gemaakt en ben vervolgens uit de fractie gezet.’ Streekstra richtte vervolgens een nieuwe lokale partij op. ‘Daar moet het woord Burger centraal staan’, zei hij.

BVHLokaal kreeg al snel een vaste aanhang. Bij de verkiezingen van 2018 steeg de partij van drie naar vier zetels.…

De gemeenteraden van zowel Utrechtse Heuvelrug als Wijk bij Duurstede stellen voor de zendvergunning voor Regio90 te verlengen. Het Commissariaat voor de Media beslist uiteindelijk, maar neemt bijna altijd het advies van de gemeenten over.

Regio90 maakt dit jaar een sterke groei door. Meer medewerkers, nieuwe programma’s en vooral meer informatie en actualiteiten uit de twee gemeenten. Dat was voor de colleges voldoende om de verlenging met een positief advies aan de gemeenteraden voor te leggen.

De omroep wil zich verder ontwikkelen. Na de kwaliteitsimpuls op de radio is nu TV aan de beurt. Op dit moment is het televisiekanaal vooral gevuld met kabelkrantberichten. Ook voor social media zijn er plannen. Regio90 wordt bekostigd uit overheidsgeld, wat via de lokale gemeenten loopt.…

De vooruitzichten waren somber, in de kaderbrief van juni voorzag het college nog een flink tekort. Desondanks zijn burgemeester en wethouders er in geslaagd om de begroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen.

De voorzieningen voor de inwoners inclusief zorg voor iedereen blijven behouden. Ook de OZB hoeft niet verder te stijgen. Toch ontkwam het college er niet aan om pijnlijke besluiten te nemen. Zo gaan in het voorstel de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting omhoog.

Het feit dat het Rijk onder druk van de gemeenten meer geld beschikbaar stelt voor Jeugdzorg en de gevolgen van corona, gaf wat extra ruimte.

De meerjarenbegroting heeft in 2021 een positief saldo van € 362.000. Ook voor de jaren daarna voorziet het college een positief saldo.…

Woensdag ontving Mavo Doorn uit handen van wethouder Chantal Broekhuis het vignet Gezonde School. Mavo Doorn is de eerste school binnen de NUOVO Scholengroep die het embleem ontvangt. Het toont aan dat de school voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria.

Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de school voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Ook is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen.

Het thema Bewegen en Sport staat centraal in het onderwijsprogramma. Dit heeft positieve effecten op de motorische en beweegvaardigheden, dat werkt weer positief door in de schoolprestaties.…

Provinciale staten van Utrecht sprak dinsdag over de Regionale Energie Strategie. De RES werd de afgelopen maanden op gemeentelijk niveau besproken, nu was het de beurt aan PS.

De vergadering ging akkoord met de voorlopige plannen om grootschalig duurzame energie te gaan opwekken met behulp van zon en wind. Dit in het kader van de kabinetsplannen om de CO2-uitstoot sterk te reduceren. In 2030 moet de uitstoot met de helft verminderd zijn, in vergelijking met 1990. Voor 2050 is de doelstelling een afname van 95 procent.

Opvallend was dat PS niet op voorhand tegen kernenergie is. Eerder was er geen meerderheid voor nucleaire energie, dinsdag bleek dit wel het geval. Wellicht komt kernenergie alsnog op de agenda.…

De ondernemers van centrum Driebergen en Leersum willen de bestaande bedrijveninvesteringszones voor een periode van vijf jaar verlengen. Onlangs werd een intentieovereenkomst daartoe getekend.

In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) werken ondernemers in een bepaald gebied nauw samen en investeren gezamenlijk in de omgeving. Denk aan activiteiten in de openbare ruimte, maar ook online. Activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in het betreffende gebied bevorderen.

Binnenkort spreekt de gemeenteraad over de BIZ-samenwerking. Vervolgens komt er ook nog een draagvlakmeting onder de ondernemers.…

Vorige zaterdag fietste Gijsbert Doornenbal langs de dertig potentiële woningbouwlocaties. Het SGP-commissielid wilde poolshoogte nemen bij de door het college opgesomde kansrijke bouwplaatsen.

Doornenbal had 60 fietskilometers nodig om alle locaties te bezoeken. Bij een aantal eventuele locaties sprak hij met onder meer omwonenden. ‘Het was zeker leerzaam. Zo hoorde ik van bewoners van de Valentijn in Driebergen over hun zorgen. Qua communicatie zou het beter gemogen hebben’, zegt de SGP-woordvoerder wonen. ‘Ook op andere locaties hoorde ik nieuwe punten, die zal ik zeker meenemen naar de raad’.

Het gaat om mogelijke locaties binnen de grenzen van de Heuvelrug-dorpen, ofwel inbreidingslocaties.…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie hebben geen bezwaar tegen een supermarkt aan de Appelgaard. De gemeente vroeg een reactie naar aanleiding van de plannen van Aldi.

Beide instanties geven aan in te stemmen met de plannen. De provincie zegt dat de locatie Appelgaard past binnen het detailhandelsbeleid. Het hoogheemraadschap bekeek de waterhuishoudkundige belangen. Het schap gaf aanwijzingen met betrekking tot eventueel wateroverlast, de initiatiefnemer heeft de plannen daarop aangepast.

De bouw van de supermarkt staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 oktober aanstaande. Het plan is niet onomstreden, omwonenden voelen niets voor een vestiging op de beoogde locatie.…


Current track

Title

Artist

Background